Nové autolekárničky INTERPHARM
s kartou prvej pomoci
nové lekárničky

Späť na hlavnú stránku
 

Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z.

z 8. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu

 
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu (ďalej len „lekárnička“). Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel
a) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e,
b) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps,
c) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3.
(2) Povinnou výbavou kategórie motorových vozidiel M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 je lekárnička podľa odseku 1 písm. c) v počte dva kusy. (3) Lekárnička podľa odseku 1 nie je povinnou výbavou motorového vozidla slúžiaceho na účely podľa osobitného predpisu.
(4) Lekárničky podľa odseku 1 sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej doprave.

§ 2

(1) Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.
(2) Obsah lekárničiek je uvedený v prílohe č. 1. (3) Vzor karty prvej pomoci je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.
(2) Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009. Richard Raši v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 143/2009 Z. z. Obsah lekárničiek

A. Všeobecné požiadavky

1. Obsah lekárničiek je určený najmä na
a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

2. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:
a) Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
b) Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
c)Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
d) Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

3. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

4. Každý obal modulu lekárničky má
a) náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušnéhomodulumá vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
b) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
c) mať hladkú povrchovú úpravu,
d) byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.

5. Obal lekárničky má
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachuvzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí –20 oC až +60 oC,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm.

6. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.

7. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

8. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.

9. Každý modul, ako aj kartu prvej pomoci možno uviesť na trh samostatne.

B. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriumotorových vozidiel L3e až L5e a L7e

B.1. Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L, 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks

 
B.2. Modul č. 2 – Malé rany, odreniny 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

B.3. Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

B.4. Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

C. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriumotorových vozidiel M1, N, T, C a Ps

C.1. Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

C.2. Modul č. 2 – Malé rany, odreniny 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

C.3. Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

C.4. Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

D. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriumotorových vozidiel M2, M3

D.1. Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks 3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks

D.2. Modul č. 2 – Malé rany, odreniny 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks

D.3. Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks

D.4. Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 6 ks 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 6 ks Príloha č. 2 k vyhláške č. 143/2009 Z. z. Vzor karty prvej pomoci

1. Predná strana karty prvej pomoci:

2. Zadná strana karty prvej pomoci:

1. Krvácanie Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na boku!

2. Bezvedomie Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchrannými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30 : 2. U detí sa začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.

3. Podozrenie na poranenie chrbtice Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýb.

4. Poranenie hrudníka a brucha Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávajmu jesť a piť!

5. Zlomeniny Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry sterilnou gázou.

6. Popáleniny Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.
 
© 2009 INTERPHARM Slovakia, a.s. Všetky práva vyhradené.
Používanie materiálov a obrázkov uverejnených na tejto stránke je možné len s písomným súhlasom autora.